skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MNESIS model: Memory systems and processes, identity and future thinking

Eustache, Francis ; Viard, Armelle ; Desgranges, Béatrice

Neuropsychologia, July 2016, Vol.87, pp.96-109 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.05.006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MNESIS model: Memory systems and processes, identity and future thinking

Eustache, Francis ; Viard, Armelle ; Desgranges, Beatrice

Neuropsychologia, July 1, 2016, Vol.87, p.96(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.05.006

Toàn văn sẵn có

3
The MNESIS model: Memory systems and processes, identity and future thinking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MNESIS model: Memory systems and processes, identity and future thinking

Eustache, Francis ; Viard, Armelle ; Desgranges, Béatrice

Neuropsychologia, 07/2016, Vol.87, C, pp.96-109 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.05.006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MNESIS model: Memory systems and processes, identity and future thinking

Eustache, Francis ; Viard, Armelle ; Desgranges, Béatrice

Neuropsychologia, 01 July 2016, Vol.87, pp.96-109 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.05.006

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MNESIS model: Memory systems and processes, identity and future thinking

Eustache, Francis ; Viard, Armelle ; Desgranges, Béatrice

Neuropsychologia, 01 July 2016, Vol.87, pp.96-109 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 27178309 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.05.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...