skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Heimer, Maria ; Thøgersen, Stig; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 91114 97 7

Truy cập trực tuyến

2
Doing Fieldwork in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Reference Library

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788791114977 ; ISBN: 8791114977

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...