skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature

Dermeval, Diego ; Vilela, Jéssyka ; Bittencourt, Ig ; Castro, Jaelson ; Isotani, Seiji ; Brito, Patrick ; Silva, Alan

Requirements Engineering, 2016, Vol.21(4), pp.405-437 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-015-0222-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature.(Report)

Dermeval, Diego ; Vilela, Jessyka ; Bittencourt, Ig Ibert ; Castro, Jaelson ; Isotani, Seiji ; Brito, Patrick ; Silva, Alan

Requirements Engineering, 2016, Vol.21(4), p.405(33) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-3602 ; DOI: 10.1007/s00766-015-0222-6

Toàn văn sẵn có

3
Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of ontologies in requirements engineering: a systematic review of the literature

Dermeval, Diego ; Vilela, Jéssyka ; Bittencourt, Ig Ibert ; Castro, Jaelson ; Isotani, Seiji ; Brito, Patrick ; Silva, Alan

Requirements Engineering, 11/2016, Vol.21(4), pp.405-437 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00766-015-0222-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...