skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A theory of distances in software engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 02/2016, Vol.70, C, pp.204-219 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.204-219 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engstrom, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2016, Vol.70, p.204(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering.(Report)

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engstraaaaaea M, Emel ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2016, Vol.70, p.204 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...