skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friluftsmuseet og kampen om fortiden

Eriksen, Thomas Hylland

Norsk museumstidsskrift, 2016(01), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

Idunn.no (Universitetsforlaget)

E-ISSN: 2464-2525

Toàn văn sẵn có

2
Friluftsmuseet og kampen om fortiden
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friluftsmuseet og kampen om fortiden

Eriksen, Thomas Hylland

Norsk museumstidsskrift, 06/22/2016, Vol.2(01), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2464-2525 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-2525-2016-01-04

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friluftsmuseet og kampen om fortiden

Thomas Hylland Eriksen

Norsk Museumstidsskrift, 01 January 2016, Vol.2, pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2464-2525 ; DOI: 10.18261/issn.2464-2525-2016-01-04

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...