skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forward osmosis membranes modified with laminar MoS.sub.2 nanosheet to improve desalination performance and antifouling properties

Li, Meng-Na ; Sun, Xue-Fei ; Wang, Lin ; Wang, Si-Yu ; Afzal, Muhammad Zaheer ; Song, Chao ; Wang, Shu-Guang

Desalination, June 15, 2018, Vol.436, p.107 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2018.02.008

Toàn văn sẵn có

2
Forward osmosis membranes modified with laminar MoS2 nanosheet to improve desalination performance and antifouling properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forward osmosis membranes modified with laminar MoS2 nanosheet to improve desalination performance and antifouling properties

Li, Meng-Na ; Sun, Xue-Fei ; Wang, Lin ; Wang, Si-Yu ; Afzal, Muhammad Zaheer ; Song, Chao ; Wang, Shu-Guang

Desalination, 06/2018, Vol.436, C, pp.107-113 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2018.02.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forward osmosis membranes modified with laminar MoS2 nanosheet to improve desalination performance and antifouling properties

Li, Meng-Na ; Sun, Xue-Fei ; Wang, Lin ; Wang, Si-Yu ; Afzal, Muhammad Zaheer ; Song, Chao ; Wang, Shu-Guang

Desalination, 15 June 2018, Vol.436, pp.107-113 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2018.02.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...