skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Evaluation of User Preferences for Extra-User Interfaces

Melchior, Jérémie ; Vanderdonckt, Jean ; Van Roy, Peter

International Journal of Human-Computer Interaction, 01 November 2012, Vol.28(11), p.760-767 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2012.715544

Toàn văn không sẵn có

2
A Comparative Evaluation of User Preferences for Extra-User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Evaluation of User Preferences for Extra-User Interfaces

Melchior, Jérémie ; Vanderdonckt, Jean ; Van Roy, Peter

International Journal of Human-Computer Interaction, 11/2012, Vol.28(11), pp.760-767 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10447318.2012.715544

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Evaluation of User Preferences for Extra-User Interfaces

Melchior, Jérémie ; Vanderdonckt, Jean ; Van Roy, Peter

International Journal of Human - Computer Interaction, 2012, Vol.28(11), p.760 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10447318 ; E-ISSN: 10447318 ; DOI: 10.1080/10447318.2012.715544

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...