skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 magnetism roadmap

Stamps, Robert L ; Breitkreutz, Stephan ; Åkerman, Johan ; Chumak, Andrii V ; Otani, Yoshichika ; Bauer, Gerrit E W ; Thiele, Jan-Ulrich ; Bowen, Martin ; Majetich, Sara A ; Kläui, Mathias ; Prejbeanu, Ioan Lucian ; Dieny, Bernard ; Dempsey, Nora M ; Hillebrands, Burkard

Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, Vol.47(33), p.333001 (28pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/47/33/333001

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 Magnetism Roadmap

Stamps, Robert L ; Breitkreutz, Stephan ; Åkerman, Johan ; Chumak, Andrii V ; Otani, Yoshichika ; Bauer, Gerrit E. W ; Thiele, Jan-Ulrich ; Bowen, Martin ; Majetich, Sara A ; Kläui, Mathias ; Prejbeanu, Ioan Lucian ; Dieny, Bernard ; Dempsey, Nora M ; Hillebrands, Burkard

Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, Vol.47(33), p.333001 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/47/33/333001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 Magnetism Roadmap

Stamps, Robert L. ; Breitkreutz, Stephan ; Åkerman, Johan ; Chumak, Andrii V. ; Otani, Yoshichika ; Bauer, Gerrit E. W. ; Thiele, Jan-Ulrich ; Bowen, Martin ; Majetich, Sara A. ; Kläui, Mathias ; Prejbeanu, Ioan Lucian ; Dieny, Bernard ; Dempsey, Nora M. ; Hillebrands, Burkard

J. Phys. D: Appl. Phys. 47, 333001 (2014) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1410.6404

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 Magnetism Roadmap

Stamps, Robert ; Breitkreutz, Stephan ; Åkerman, Johan ; Chumak, Andrii ; Otani, Yoshichika ; Bauer, Gerrit ; Bowen, Martin ; Majetich, Sara ; Kläui, Mathias ; Prejbeanu, Ioan ; Dieny, Bernard ; Dempsey, Nora; Dempsey, Nora (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 23, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1088/0022-3727/47/33/333001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...