skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the effectiveness of the security quality requirements engineering (SQUARE) method: a case study using smart grid advanced metering infrastructure

Suleiman, Husam ; Svetinovic, Davor

Requirements Engineering, 2013, Vol.18(3), pp.251-279 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-012-0153-4

Toàn văn sẵn có

2
Evaluating the effectiveness of the security quality requirements engineering (SQUARE) method: a case study using smart grid advanced metering infrastructure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the effectiveness of the security quality requirements engineering (SQUARE) method: a case study using smart grid advanced metering infrastructure

Suleiman, Husam ; Svetinovic, Davor

Requirements Engineering, 9/2013, Vol.18(3), pp.251-279 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00766-012-0153-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...