skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: A case study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: A case study

Asadi, A.

Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 06/2016, Vol.9(2), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18887546 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ramd.2016.02.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: A case study

Asadi, A.

Revista Andaluza de Medicina del Deporte, June 2016, Vol.9(2), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1888-7546 ; DOI: 10.1016/j.ramd.2016.02.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: A case study

Asadi, A. (*)

Revista andaluza de medicina del deporte, 2016, Vol.9(2), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1888-7546

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: a case study

Asadi, A

Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 01 June 2016, Vol.9(2), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 2172-5063 ; DOI: 10.1016/j.ramd.2016.02.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plyometric type neuromuscular exercise is a treatment to postural control deficits of volleyball players: A case study

A. Asadi

Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 01 June 2016, Vol.9(2), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1888-7546 ; DOI: 10.1016/j.ramd.2016.02.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...