skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the West in Evolving World Order, and Russian Politics

A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 January 2016, Vol.7(1(22)), pp.58-82 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-1(22)-58-82

Toàn văn sẵn có

2
The Role of the West in Evolving World Order, and Russian Politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the West in Evolving World Order, and Russian Politics

Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 01/23/2016, Vol.7(1(22)), pp.58-82 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-1(22)-58-82

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...