skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'T-cell-ness' of NK cells: unexpected similarities between NK cells and T cells

Narni-Mancinelli, Emilie ; Vivier, Eric ; Kerdiles, Yann M; Haon, Marie Laure (Editor)

International Immunology, July 2011, Vol.23(7), pp.427-31 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxr035

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘T-cell-ness' of NK cells: unexpected similarities between NK cells and T cells

Narni - Mancinelli, Emilie ; Vivier, Eric ; Kerdiles, Yann M

International Immunology, 2011, Vol. 23(7), pp.427-431 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxr035

Toàn văn sẵn có

3
The 'T-cell-ness' of NK cells: unexpected similarities between NK cells and T cells
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'T-cell-ness' of NK cells: unexpected similarities between NK cells and T cells

Narni-Mancinelli, E. ; Vivier, E. ; Kerdiles, Y. M.

International Immunology, 07/01/2011, Vol.23(7), pp.427-431 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/intimm/dxr035

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'T-cell-ness' of NK cells: unexpected similarities between NK cells and T cells

Narni-Mancinelli, Emilie ; Vivier, Eric ; Kerdiles, Yann M

International immunology, July 2011, Vol.23(7), pp.427-31 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2377 ; PMID: 21665959 Version:1 ; DOI: 10.1093/intimm/dxr035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...