skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial

Fuchs, Charles S ; Tomasek, Jiri ; Yong, Cho Jae ; Dumitru, Filip ; Passalacqua, Rodolfo ; Goswami, Chanchal ; Safran, Howard ; Dos Santos, Lucas Vieira ; Aprile, Giuseppe ; Ferry, David R ; Melichar, Bohuslav ; Tehfe, Mustapha ; Topuzov, Eldar ; Zalcberg, John Raymond ; Chau, Ian ; Campbell, William ; Sivanandan, Choondal ; Pikiel, Joanna ; Koshiji, Minori ; Hsu, Yanzhi ; Liepa, Astra M ; Gao, Ling ; Schwartz, Jonathan D ; Tabernero, Josep

The Lancet, 04 January 2014, Vol.383(9911), pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61719-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial

Fuchs, Charles S ; Tomasek, Jiri ; Yong, Cho Jae ; Dumitru, Filip ; Passalacqua, Rodolfo ; Goswami, Chanchal ; Safran, Howard ; Dos Santos, Lucas Vieira ; Aprile, Giuseppe ; Ferry, David R ; Melichar, Bohuslav ; Tehfe, Mustapha ; Topuzov, Eldar ; Zalcberg, John Raymond ; Chau, Ian ; Campbell, William ; Sivanandan, Choondal ; Pikiel, Joanna ; Koshiji, Minori ; Hsu, Yanzhi ; Liepa, Astra M ; Gao, Ling ; Schwartz, Jonathan D ; Tabernero, Josep

The Lancet, Jan 4, 2014, Vol.383(9911), p.31 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61719-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial

Fuchs, Charles S ; Tomasek, Jiri ; Yong, Cho Jae ; Dumitru, Filip ; Passalacqua, Rodolfo ; Goswami, Chanchal ; Safran, Howard ; Dos Santos, Lucas Vieira ; Aprile, Giuseppe ; Ferry, David R ; Melichar, Bohuslav ; Tehfe, Mustapha ; Topuzov, Eldar ; Zalcberg, John Raymond ; Chau, Ian ; Campbell, William ; Sivanandan, Choondal ; Pikiel, Joanna ; Koshiji, Minori ; Hsu, Yanzhi ; Liepa, Astra M ; Gao, Ling ; Schwartz, Jonathan D ; Tabernero, Josep

The Lancet, Jan 4, 2014, Vol.383(9911), p.31 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61719-5

Toàn văn sẵn có

4
Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial

Fuchs, Charles S ; Tomasek, Jiri ; Yong, Cho Jae ; Dumitru, Filip ; Passalacqua, Rodolfo ; Goswami, Chanchal ; Safran, Howard ; Dos Santos, Lucas Vieira ; Aprile, Giuseppe ; Ferry, David R ; Melichar, Bohuslav ; Tehfe, Mustapha ; Topuzov, Eldar ; Zalcberg, John Raymond ; Chau, Ian ; Campbell, William ; Sivanandan, Choondal ; Pikiel, Joanna ; Koshiji, Minori ; Hsu, Yanzhi ; Liepa, Astra M ; Gao, Ling ; Schwartz, Jonathan D ; Tabernero, Josep

The Lancet, 01/2014, Vol.383(9911), pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61719-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial

Fuchs, Charles S ; Tomasek, Jiri ; Yong, Cho Jae ; Dumitru, Filip ; Passalacqua, Rodolfo ; Goswami, Chanchal ; Safran, Howard ; Dos Santos, Lucas Vieira ; Aprile, Giuseppe ; Ferry, David R ; Melichar, Bohuslav ; Tehfe, Mustapha ; Topuzov, Eldar ; Zalcberg, John Raymond ; Chau, Ian ; Campbell, William ; Sivanandan, Choondal ; Pikiel, Joanna ; Koshiji, Minori ; Hsu, Yanzhi ; Liepa, Astra M ; Gao, Ling ; Schwartz, Jonathan D ; Tabernero, Josep

Lancet (London, England), 04 January 2014, Vol.383(9911), pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 24094768 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61719-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...