skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizens and sons of the pueblo : national and local identities in the making of the Mexican nation

Purnell, Jennie

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(2), pp.213-237 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120109467

Toàn văn không sẵn có

2
Citizens and sons of the pueblo : national and local identities in the making of the Mexican nation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizens and sons of the pueblo : national and local identities in the making of the Mexican nation

Purnell, Jennie

Ethnic and Racial Studies, 01/2002, Vol.25(2), pp.213-237 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870120109467

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...