skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy

Tamine, Lynda ; Daoud, Mariam

ACM Computing Surveys (CSUR), 06 September 2018, Vol.51(4), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/3204940

Toàn văn không sẵn có

2
Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy

Tamine, Lynda ; Daoud, Mariam

ACM Computing Surveys, 09/06/2018, Vol.51(4), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 03600300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3204940

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy

Tamine, Lynda ; Daoud, Mariam

ACM Computing Surveys, Sep 2018, Vol.51(4), p.1 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03600300 ; E-ISSN: 15577341

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy

Tamine-Lechani, Lynda ; Daoud, Mariam; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

ACM Computing Surveys, September 2018, Vol.51(4), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0360-0300 ; E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/3204940

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...