skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the true evolutionary distance under the fragile breakage model

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max

BMC Genomics, 2017, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the true evolutionary distance under the fragile breakage model.(Report)

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max A.

BMC Genomics, May 24, 2017, Vol.18(Suppl 4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the true evolutionary distance under the fragile breakage model.(Report)

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max A.

BMC Genomics, May 24, 2017, Vol.18(Suppl 4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the true evolutionary distance under the fragile breakage model

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max A

BMC Genomics, 2017, Vol.18(Suppl 4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3 ; PMCID: 5461553 ; PMID: 28589865

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the true evolutionary distance under the fragile breakage model

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max A

BMC genomics, 24 May 2017, Vol.18(Suppl 4), pp.356 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 28589865 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the true evolutionary distance under the fragile breakage model

Nikita Alexeev ; Max A. Alekseyev

BMC Genomics, 01 May 2017, Vol.18(S4), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the True Evolutionary Distance under the Fragile Breakage Model

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max A.

BMC Genomics 18:Suppl 4 (2017), 356 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1510.08002

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the True Evolutionary Distance under the Fragile Breakage Model

Alexeev, Nikita ; Alekseyev, Max; Alekseyev, Max (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 25, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/s12864-017-3733-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...