skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

If only we knew: increasing the public value of social science research

Canadian Public Policy, Sept, 2001, Vol.27(3), p.378-9 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0317-0861

Toàn văn sẵn có

2
If Only We Knew: Increasing the Public Value of Social Science Research
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Only We Knew: Increasing the Public Value of Social Science Research

Christiansen-Ruffman, Linda ; Willinsky, John

Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, 09/2001, Vol.27(3), p.378 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 03170861 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3552477

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Only We Knew: Increasing the Public Value of Social Science Research

Christiansen-Ruffman, Linda

Canadian Public Policy, Vol.27(3), pp.378-379 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917 ; DOI: 10.2307/3552477

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...