skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information

Prieto Vives, Pilar, 1965 - ; Llanes - Coromina, Judith ; Vilà - Giménez, Ingrid ; Kushch, Olga ; Borràs - Comes, Joan

Universitat Pompeu Fabra

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information

Llanes-Coromina, Judith ; Vilà-Giménez, Ingrid ; Kushch, Olga ; Borràs-Comes, Joan ; Prieto, Pilar

Journal of Experimental Child Psychology, August 2018, Vol.172, pp.168-188 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information

Llanes-Coromina, Judith ; Vilà-Giménez, Ingrid ; Kushch, Olga ; Borràs-Comes, Joan ; Prieto, Pilar

Journal of experimental child psychology, August 2018, Vol.172, pp.168-188 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 29626756 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information.(Report)

Llanes-Coromina, Judith ; Vila-Gimenez, Ingrid ; Kushch, Olga ; Borras-Comes, Joan ; Prieto, Pilar

Journal of Experimental Child Psychology, 2018, Vol.172, p.168 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information.(Report)

Llanes - Coromina, Judith ; Vila - Gimenez, Ingrid ; Kushch, Olga ; Borras - Comes, Joan ; Prieto, Pilar

Journal of Experimental Child Psychology, August, 2018, Vol.172, p.168 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

6
Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information

Llanes-Coromina, Judith ; Vilà-Giménez, Ingrid ; Kushch, Olga ; Borràs-Comes, Joan ; Prieto, Pilar

Journal of Experimental Child Psychology, 08/2018, Vol.172, C, pp.168-188 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00220965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...