skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Shen, Guoyin

Earth and Planetary Science Letters, 15 June 2014, Vol.396, pp.78-87 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn sẵn có

2
Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Shen, Guoyin

Earth and Planetary Science Letters, 06/2014, Vol.396, C, pp.78-87 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0012821X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe-S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Shen, Guoyin; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Earth Planet. Sci. Lett, 21 July 2014, Vol.396(6, 2014) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...