skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Shen, Guoyin

Earth and Planetary Science Letters, 15 June 2014, Vol.396, pp.78-87 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon;s molten outer core

Jing, Zhicheng; Wang, Yanbin; Kono, Yoshio; Yu, Tony; Sakamaki, Tatsuya; Park, Changyong; Rivers, Mark L.; Sutton, Stephen R.; Shen, Guoyin

Earth Planet. Sci. Lett., 2014, Vol.396(06) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn không sẵn có

3
Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Shen, Guoyin

Earth and Planetary Science Letters, 06/2014, Vol.396, C, pp.78-87 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0012821X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...