skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent studies in the English Renaissance.(Recommended readings)

Dobranski, Stephen B.

Studies in English Literature, 1500-1900, Wntr, 2009, Vol.49(1), p.197(74) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0039-3657

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent studies in the English Renaissance.(Recommended readings)

Dobranski, Stephen B.

Studies in English Literature, 1500-1900, Wntr, 2009, Vol.49(1), p.197(74) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0039-3657

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Studies in the English Renaissance

Dobranski, Stephen

Studies in English Literature, 1500 - 1900, Winter 2009, Vol.49(1), pp.197-270 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00393657 ; E-ISSN: 15229270

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Studies in the English Renaissance

Dobranski, Stephen B.

Studies in English Literature, 1500-1900, 1 January 2009, Vol.49(1), pp.197-270 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00393657 ; E-ISSN: 15229270

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Studies in the English Renaissance

Dobranski, Stephen B.

Studies in English Literature, 1500-1900, 1 January 2009, Vol.49(1), pp.197-270 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00393657 ; E-ISSN: 15229270

Toàn văn sẵn có

6
Recent Studies in the English Renaissance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Studies in the English Renaissance

Stephen B. Dobranski

SEL Studies in English Literature 1500-1900, 2008, Vol.49(1), pp.197-280 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1522-9270 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sel.0.0050

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...