skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China-Africa health collaboration

Lancet (London, England), 04 April 2015, Vol.385(9975), pp.1262 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 25890893 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60665-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China-Africa Health Collaboration

Lancet, The

The Lancet, April 4, 2015, Vol.385(9975), p.1262 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China-Africa Health Collaboration

Lancet, The

The Lancet, April 4, 2015, Vol.385(9975), p.1262 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

4
China-Africa Health Collaboration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China-Africa Health Collaboration

The Lancet

The Lancet, 04/2015, Vol.385(9975), p.1262 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60665-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China-Africa Health Collaboration

The Lancet

The Lancet, 04 April 2015, Vol.385(9975), pp.1262-1262 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60665-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...