skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves

Dougalis, V.A. ; Duran, A. ; Mitsotakis, D.

Wave Motion, 01/2019, Vol.85, C, pp.34-56 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01652125 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves

Dougalis, V.A ; Duran, A ; Mitsotakis, D

Wave Motion, January 2019, Vol.85, pp.34-56 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves.(Report)

Dougalis, V.A. ; Duran, A. ; Mitsotakis, D.

Wave Motion, 2019, Vol.85, p.34 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-2125 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...