skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno-Free and Feeder-Free Conditions

Reichman, Sacha ; Slembrouck, Amélie ; Gagliardi, Giuliana ; Chaffiol, Antoine ; Terray, Angélique ; Nanteau, Céline ; Potey, Anais ; Belle, Morgane ; Rabesandratana, Oriane ; Duebel, Jens ; Orieux, Gael ; Nandrot, Emeline F ; Sahel, José-Alain ; Goureau, Olivier; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

STEM CELLS, 2017 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1066-5099 ; E-ISSN: 1549-4918 ; DOI: 10.1002/stem.2586

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno-Free and Feeder-Free Conditions.(Report)

Reichman, Sacha ; Slembrouck, Amelie ; Gagliardi, Giuliana ; Chaffiol, Antoine ; Terray, Angelique ; Nanteau, Celine ; Potey, Anais ; Belle, Morgane ; Rabesandratana, Oriane ; Duebel, Jens ; Orieux, Gael ; Nandrot, Emeline F. ; Sahel, Jose - Alain ; Goureau, Olivier

Stem Cells, May, 2017, Vol.35(5), p.1176(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1066-5099 ; DOI: 10.1002/stem.2586

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno‐Free and Feeder‐Free Conditions

Reichman, Sacha ; Slembrouck, Amélie ; Gagliardi, Giuliana ; Chaffiol, Antoine ; Terray, Angélique ; Nanteau, Céline ; Potey, Anais ; Belle, Morgane ; Rabesandratana, Oriane ; Duebel, Jens ; Orieux, Gael ; Nandrot, Emeline F. ; Sahel, José‐Alain ; Goureau, Olivier

STEM CELLS, May 2017, Vol.35(5), pp.1176-1188 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1066-5099 ; E-ISSN: 1549-4918 ; DOI: 10.1002/stem.2586

Toàn văn sẵn có

4
Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno-Free and Feeder-Free Conditions: iPS-Derived Retinal Cells Generation and Storage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno-Free and Feeder-Free Conditions: iPS-Derived Retinal Cells Generation and Storage

Reichman, Sacha ; Slembrouck, Amélie ; Gagliardi, Giuliana ; Chaffiol, Antoine ; Terray, Angélique ; Nanteau, Céline ; Potey, Anais ; Belle, Morgane ; Rabesandratana, Oriane ; Duebel, Jens ; Orieux, Gael ; Nandrot, Emeline F. ; Sahel, José-Alain ; Goureau, Olivier

STEM CELLS, 05/2017, Vol.35(5), pp.1176-1188 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/stem.2586

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno-Free and Feeder-Free Conditions.(Report)

Reichman, Sacha ; Slembrouck, Amelie ; Gagliardi, Giuliana ; Chaffiol, Antoine ; Terray, Angelique ; Nanteau, Celine ; Potey, Anais ; Belle, Morgane ; Rabesandratana, Oriane ; Duebel, Jens ; Orieux, Gael ; Nandrot, Emeline F. ; Sahel, Jose-Alain ; Goureau, Olivier

Stem Cells, 2017, Vol.35(5), p.1176(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1066-5099 ; DOI: 10.1002/stem.2586

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Storable Retinal Organoids and Retinal Pigmented Epithelium from Adherent Human iPS Cells in Xeno-Free and Feeder-Free Conditions

Reichman, Sacha ; Slembrouck, Amélie ; Gagliardi, Giuliana ; Chaffiol, Antoine ; Terray, Angélique ; Nanteau, Céline ; Potey, Anais ; Belle, Morgane ; Rabesandratana, Oriane ; Duebel, Jens ; Orieux, Gael ; Nandrot, Emeline F ; Sahel, José-Alain ; Goureau, Olivier

Stem cells (Dayton, Ohio), May 2017, Vol.35(5), pp.1176-1188 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1549-4918 ; PMID: 28220575 Version:1 ; DOI: 10.1002/stem.2586

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...