skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an autonomous underwater vehicles test range: At-sea experimentation of bearing-only tracking algorithms.(Report)

Costanzi, Riccardo ; Fenucci, Davide ; Manzari, Vincenzo ; Caiti, Andrea ; Petroccia, Roberto

Annual Reviews in Control, Jan 1, 2018, Vol.46, p.304 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1367-5788 ; DOI: 10.1016/j.arcontrol.2018.10.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an autonomous underwater vehicles test range: At-sea experimentation of bearing-only tracking algorithms

Costanzi, Riccardo ; Fenucci, Davide ; Manzari, Vincenzo ; Caiti, Andrea ; Petroccia, Roberto

Annual Reviews in Control, 2018, Vol.46, pp.304-314 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1367-5788 ; DOI: 10.1016/j.arcontrol.2018.10.007

Toàn văn sẵn có

3
Towards an autonomous underwater vehicles test range: At-sea experimentation of bearing-only tracking algorithms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an autonomous underwater vehicles test range: At-sea experimentation of bearing-only tracking algorithms

Costanzi, Riccardo ; Fenucci, Davide ; Manzari, Vincenzo ; Caiti, Andrea ; Petroccia, Roberto

Annual Reviews in Control, 2018, Vol.46, C, pp.304-314 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13675788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.arcontrol.2018.10.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...