skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of burned hands

Burns, 1978, Vol.5(2), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/S0305-4179(78)80064-3

Toàn văn sẵn có

2
Treatment of burned hands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of burned hands

Burns, 12/1978, Vol.5(2), p.214 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03054179 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0305-4179(78)80064-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...