skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied emissions abatement—A policy assessment using stochastic analysis

Acquaye , Adolf ; Duffy , Aidan ; Basu , Biswajit

Energy Policy, 2011, Vol.39(1), pp.429-441 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied emissions abatement—A policy assessment using stochastic analysis

Acquaye , Adolf ; Duffy , Aidan ; Basu , Biswajit

Energy policy, 2011, Vol.39(1), pp.429-441 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

3
Embodied emissions abatement—A policy assessment using stochastic analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied emissions abatement—A policy assessment using stochastic analysis

Acquaye, Adolf ; Duffy, Aidan ; Basu, Biswajit

Energy Policy, 1/2011, Vol.39(1), pp.429-441 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014215 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2010.10.022

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied emissions abatement—A policy assessment using stochastic analysis

Acquaye, Adolf ; Duffy, Aidan ; Basu, Biswajit

Energy Policy, 2011, Vol.39(1), pp.429-441 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2010.10.022

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied emissions abatement - A policy assessment using stochastic analysis

Acquaye, Adolf ; Duffy, Aidan ; Basu, Biswajit

Energy Policy, Jan 2011, Vol.39(1), p.429 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2010.10.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...