skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and structural roles of the N-terminal extension in Methanosarcina acetivorans protoglobin

Ciaccio , Chiara ; Pesce , Alessandra ; Tundo , Grazia R. ; Tilleman , Lesley ; Bertolacci , Laura ; Dewilde , Sylvia ; Moens , Luc ; Ascenzi , Paolo ; Bolognesi , Martino ; Nardini , Marco ; Coletta , Massimo

BBA - Proteins and Proteomics, 2013, Vol.1834(9), pp.1813-1823 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1570-9639

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional and structural roles of the N-terminal extension in Methanosarcina acetivorans protoglobin.(Report)

BBA - Proteins and Proteomics, Sept, 2013, Vol.1834(9), p.1813(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1570-9639

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...