skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTYMALIZACJA METODY OZNACZANIA SIARCZANU DIETYLU NA STANOWISKACH PRACY

Kowalska, Joanna ; Jeżewska, Anna

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZATION OF THE METHOD FOR THE DETERMINATION OF DIETHYL SULFATE AT WORKPLACES/OPTYMALIZACJA METODY OZNACZANIA SIARCZANU DIETYLU NA STANOWISKACH PRACY.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Kowalska, Joanna ; Jezewska, Anna

Medycyna Pracy, May-June, 2018, Vol.69(3), p.291(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZATION OF THE METHOD FOR THE DETERMINATION OF DIETHYL SULFATE AT WORKPLACES/OPTYMALIZACJA METODY OZNACZANIA SIARCZANU DIETYLU NA STANOWISKACH PRACY.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Kowalska, Joanna ; Jezewska, Anna

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(3), p.291(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

4
Optymalizacja metody oznaczania siarczanu dietylu na stanowiskach pracy<br>Optimization of the method for the determination of diethyl sulfate at workplaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optymalizacja metody oznaczania siarczanu dietylu na stanowiskach pracy
Optimization of the method for the determination of diethyl sulfate at workplaces

Kowalska, Joanna ; Jeżewska, Anna

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optymalizacja metody oznaczania siarczanu dietylu na stanowiskach pracy.
Optimization of the method for the determination of diethyl sulfate at workplaces

Kowalska, Joanna ; Jeżewska, Anna

Medycyna pracy, 22 May 2018, Vol.69(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 29615826 Version:1 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of the method for the determination of diethyl sulfate at workplaces

Joanna Kowalska ; Anna Jeżewska

Medycyna Pracy, 01 May 2018, Vol.69(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...