skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Descriptive Race Representation Enhance Institutional Legitimacy? The Case of the U.S. Courts

Scherer, Nancy ; Curry, Brett

The Journal of Politics, 2010, Vol.72(1), pp.90-104 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1017/S0022381609990491

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Descriptive Race Representation Enhance Institutional Legitimacy? The Case of the U.S. Courts

Scherer, Nancy ; Curry, Brett

The Journal of Politics, January 2010, Vol.72(1), pp.90-104 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381609990491

Toàn văn sẵn có

3
Does Descriptive Race Representation Enhance Institutional Legitimacy? The Case of the U.S. Courts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Descriptive Race Representation Enhance Institutional Legitimacy? The Case of the U.S. Courts

Scherer, Nancy ; Curry, Brett

The Journal of Politics, 01/2010, Vol.72(1), pp.90-104 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022381609990491

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...