skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remix e sampling: identidades e memória dos DJs na música eletrônica

Vargas, Herom ; de Carvalho, Nilton ; Perazzo, Priscila

Revista FAMECOS, 2018, Vol.25(2), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2018.2.28156

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remix and sampling: DJs' identity and memory in the electronic music/ Remix e sampling: identidades e memoria dos DJs na musica electronica.(CULTURA)

Vargas, Herom ; de Carvalho, Nilton Faria ; Perazzo, Priscila Ferreira

Revista Famecos - Midia, Cultura e Tecnologia, 2018, Vol.25(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1415-0549 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2018.2.28156

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...