skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Classification of Problems Associated with Requirements Engineering Education: Towards an Integrated View

Memon, Rafia ; Salim, Siti ; Ahmad, Rodina

Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, Vol.39(3), pp.1923-1935 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1319-8025 ; E-ISSN: 2191-4281 ; DOI: 10.1007/s13369-013-0901-x

Toàn văn sẵn có

2
Analysis and Classification of Problems Associated with Requirements Engineering Education: Towards an Integrated View
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Classification of Problems Associated with Requirements Engineering Education: Towards an Integrated View

Memon, Rafia Naz ; Salim, Siti Salwah ; Ahmad, Rodina

Arabian Journal for Science and Engineering, 3/2014, Vol.39(3), pp.1923-1935 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1319-8025 ; E-ISSN: 2191-4281 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13369-013-0901-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...