skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of Trust among Citizens and Non-citizens in Qatar

Diop, Abdoulaye ; Jardina, Ashley ; Tessler, Mark ; Wittrock, Jill

Journal of International Migration and Integration, 2017, Vol.18(1), pp.183-202 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: 10.1007/s12134-016-0474-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of Trust among Citizens and Non-citizens in Qatar.(Report)

Diop, Abdoulaye ; Jardina, Ashley E. ; Tessler, Mark ; Wittrock, Jill

Journal of International Migration and Integration / Revue de l'integration et de la migration internationale, 2017, Vol.18(1), p.183(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1488-3473 ; DOI: 10.1007/s12134-016-0474-0

Toàn văn sẵn có

3
Antecedents of Trust among Citizens and Non-citizens in Qatar
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of Trust among Citizens and Non-citizens in Qatar

Diop, Abdoulaye ; Jardina, Ashley E. ; Tessler, Mark ; Wittrock, Jill

Journal of International Migration and Integration, 2/2017, Vol.18(1), pp.183-202 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1488-3473 ; E-ISSN: 1874-6365 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12134-016-0474-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of Trust among Citizens and Non-citizens in Qatar

Diop, Abdoulaye ; Jardina, Ashley ; Tessler, Mark ; Wittrock, Jill

Journal of International Migration and Integration, Feb 2017, pp.183-202 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14883473 ; E-ISSN: 18746365 ; DOI: 10.1007/s12134-016-0474-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...