skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODEL DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZINTEGROWANY Z OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ NAD PRACOWNIKAMI - ZAPOBIEGANIE NIEKTÓRYM TYPOM NOWOTWORÓW WŚRÓD KOBIET

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Pepłońska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jarosław ; Skręt-Magierło, Joanna ; Zadrożny, Marek ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(4), pp.439-455 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PROPHYLACTIC OPERATIONAL MODEL INTEGRATED WITH OCCUPATIONAL HEALTHCARE- PROPHYLACTIC OF SOME TYPES OF CANCERS AMONG WOMEN/MODEL DZIALAN PROFILAKTYCZNYCH ZINTEGROWANY Z OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKAMI--ZAPOBIEGANIE NIEKTORYM TYPOM NOWOTWOROW WSROD KOBIET.(Report)

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipinska - Ojrzanowska, Agnieszka ; Peplonska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jaroslaw ; Skret - Magierlo, Joanna ; Zadrozny, Marek ; Walusiak - Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, July-August, 2018, Vol.69(4), p.439(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PROPHYLACTIC OPERATIONAL MODEL INTEGRATED WITH OCCUPATIONAL HEALTHCARE- PROPHYLACTIC OF SOME TYPES OF CANCERS AMONG WOMEN/MODEL DZIALAN PROFILAKTYCZNYCH ZINTEGROWANY Z OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKAMI--ZAPOBIEGANIE NIEKTORYM TYPOM NOWOTWOROW WSROD KOBIET.(Report)

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipinska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Peplonska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jaroslaw ; Skret-Magierlo, Joanna ; Zadrozny, Marek ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(4), p.439(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

4
Model dzia&#322;a&#324; profilaktycznych zintegrowany z opiek&#261; profilaktyczn&#261; nad pracownikami &#8211; zapobieganie niekt&#243;rym typom nowotwor&#243;w w&#347;r&#243;d kobiet<br>The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare &#8211; Prophylactic of some types of cancers among women
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikami – zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet
The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare – Prophylactic of some types of cancers among women

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Pepłońska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jarosław ; Skręt-Magierło, Joanna ; Zadrożny, Marek ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, 7/23/2018 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikami – zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet.
The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare - Prophylactic of some types of cancers among women

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Pepłońska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jarosław ; Skręt-Magierło, Joanna ; Zadrożny, Marek ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna pracy, 20 August 2018, Vol.69(4), pp.439-455 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 30038434 Version:1 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare – Prophylactic of some types of cancers among women

Marta Wiszniewska ; Jadwiga Magnuska ; Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska ; Beata Pepłońska ; Wojciech Hanke ; Jarosław Kalinka ; Joanna Skręt-Magierło ; Marek Zadrożny ; Jolanta Walusiak-Skorupa

Medycyna Pracy, 01 August 2018, Vol.69(4), pp.439-455 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...