skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Meals and Child Academic and Behavioral Outcomes.(Report)

Miller, Daniel P. ; Waldfogel, Jane ; Han, Wen - Jui

Child Development, Nov-Dec, 2012, Vol.83(6), p.2104(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Meals and Child Academic and Behavioral Outcomes.(Report)

Miller, Daniel P. ; Waldfogel, Jane ; Han, Wen - Jui

Child Development, Nov-Dec, 2012, Vol.83(6), p.2104(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Meals and Child Academic and Behavioral Outcomes

Miller, Daniel P ; Waldfogel, Jane ; Han, Wen-Jui

Child Development, 2012, Vol.83(6), p.2104 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01825.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Meals and Child Academic and Behavioral Outcomes

Miller, Daniel P. ; Waldfogel, Jane ; Han, Wen‐Jui

Child Development, November 2012, Vol.83(6), pp.2104-2120 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01825.x

Toàn văn sẵn có

5
Family Meals and Child Academic and Behavioral Outcomes: Family Meals and Child Outcomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Meals and Child Academic and Behavioral Outcomes: Family Meals and Child Outcomes

Miller, Daniel P. ; Waldfogel, Jane ; Han, Wen-Jui

Child Development, 11/2012, Vol.83(6), pp.2104-2120 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01825.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family meals and child academic and behavioral outcomes

Miller, Daniel P ; Waldfogel, Jane ; Han, Wen-Jui

Child development, November 2012, Vol.83(6), pp.2104-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 22880815 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01825.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...