skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405011

Toàn văn sẵn có

3
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Evensmo, Ivar

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.612-613 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405014

Toàn văn sẵn có

4
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.610-611 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405009

Toàn văn sẵn có

5
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Wiberg, Håkan

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.614-614 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405018

Toàn văn sẵn có

6
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Strand, Arne

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.613-614 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405016

Toàn văn sẵn có

7
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Wiberg, Håkan

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.611-612 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405012

Toàn văn sẵn có

8
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Osland, Kari M.

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.614-614 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405017

Toàn văn sẵn có

9
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tank, Pinar

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.612-612 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405013

Toàn văn sẵn có

10
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Eide, Asbjørn

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.609-609 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405008

Toàn văn sẵn có

11
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Eriksen, Stein Sundstøl

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405010

Toàn văn sẵn có

12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Martin, Brian

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.613-613 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405015

Toàn văn sẵn có

13
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Marsh, Nic

Journal of Peace Research, 09/2003, Vol.40(5), pp.609-609 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00223433030405007

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Marsh, Nic

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.609-609 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405007

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Wiberg, Håkan

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.611-612 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Martin, Brian

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.613-613 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405015

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tank, Pinar

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.612-612 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Osland, Kari M

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.614-614 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.610-611 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405009

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Evensmo, Ivar

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.612-613 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...