skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan; Sued, Omar (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440 ; PMCID: 3596395 ; PMID: 23516481

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China.(Research Article)

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan

PLoS ONE, March 13, 2013, Vol.8(3), p.e58440 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China.(Research Article)

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan

PLoS ONE, March 13, 2013, Vol.8(3), p.e58440 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440

Toàn văn sẵn có

4
Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan; Sued, Omar

PLoS ONE, 3/13/2013, Vol.8(3), p.e58440 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0058440

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV infection and associated risk factors among men who have sex with men (MSM) in Harbin, P. R. China

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan

PloS one, 2013, Vol.8(3), pp.e58440 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23516481 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan

PLoS One, Mar 2013, p.e58440 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV infection and associated risk factors among men who have sex with men (MSM) in Harbin, P. R. China

Ling Zhang ; Dandan Zhang ; Baowen Yu ; Shangbo Wang ; Yanlin Liu ; Jian Wang ; Xin Li ; Xiaoyun Shang ; Hongyuan Li

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(3), p.e58440 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...