skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Difficulties in the Ukraine

Pap, Michael

The Review of Politics, 1952, Vol.14(2), pp.204-232 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500003120

Toàn văn sẵn có

2
Soviet Difficulties in the Ukraine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Difficulties in the Ukraine

Pap, Michael

The Review of Politics, 04/1952, Vol.14(2), pp.204-232 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034670500003120

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...