skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of user requirements in data repository design

Boukhari, Ilyès ; Jean, Stéphane ; Ait-Sadoune, Idir ; Bellatreche, Ladjel

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2018, Vol.20(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-016-0443-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of user requirements in data repository design.(Report)

Boukhari, Ilya?S ; Jean, Sta@Phane ; Ait-Sadoune, Idir ; Bellatreche, Ladjel

International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT), 2018, Vol.20(1), p.19(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1433-2779 ; DOI: 10.1007/s10009-016-0443-0

Toàn văn sẵn có

3
The role of user requirements in data repository design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of user requirements in data repository design

Boukhari, Ilyès ; Jean, Stéphane ; Ait-Sadoune, Idir ; Bellatreche, Ladjel

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 11/25/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10009-016-0443-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of user requirements in data repository design

Boukhari, Ilyes ; Jean, Stéphane ; Ait-Sadoune, Idir ; Bellatreche, Ladjel Ladjel.Bellatreche@Ensma.Fr; Ait Sadoune, Idir (Editor)

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2018, Vol.20(1), pp.19--34 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-016-0443-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...