skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe navigation in adversarial environments

Keidar, Ofri ; Agmon, Noa

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2018, Vol.83(2), pp.121-164 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1012-2443 ; E-ISSN: 1573-7470 ; DOI: 10.1007/s10472-018-9591-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe navigation in adversarial environments.(Report)

Keidar, Ofri ; Agmon, Noa

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2018, Vol.83(2), p.121(44) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1012-2443 ; DOI: 10.1007/s10472-018-9591-0

Toàn văn sẵn có

3
Safe navigation in adversarial environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe navigation in adversarial environments

Keidar, Ofri ; Agmon, Noa

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 6/2018, Vol.83(2), pp.121-164 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1012-2443 ; E-ISSN: 1573-7470 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10472-018-9591-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...