skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending intellectual nationalism: teaching U.S. history in German universities

Meyer, Sabine N.

Journal of American History, March, 2010, Vol.96(4), p.1094-1099 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending Intellectual Nationalism: Teaching U.S. History in German Universities

Meyer, Sabine N.

The Journal of American History, 1 March 2010, Vol.96(4), pp.1094-1099 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

3
Transcending Intellectual Nationalism: Teaching U.S. History in German Universities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending Intellectual Nationalism: Teaching U.S. History in German Universities

Meyer, S. N.

Journal of American History, 03/01/2010, Vol.96(4), pp.1094-1099 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/96.4.1094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...