skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China.(Report)

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, May, 2011, Vol.159(5), p.1215(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-7491

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China.(Report)

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, May, 2011, Vol.159(5), p.1215(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-7491

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu , Xin ; Zhang , Yun ; Luo , Jun ; Wang , Tijian ; Lian , Hongzhen ; Ding , Zhuhong

Environmental pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0269-7491

Toàn văn sẵn có

5
Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, 05/2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02697491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), May 2011, Vol.159(5), pp.1215-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 21345560 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...