skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design

Jung, Hong ; Kim, Kyung ; Lee, Chang

Journal of Business Research, Oct 2014, Vol.67(10), p.2171 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG product capability, technology capability, and user centered design

Jung, Hong Seob; Kim, Kyung Hoon ; Lee, Chang Han

Journal of business research : JBR, 2014, Vol.67(10), pp. 2171-2178 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

3
Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design

Jung, Hong Seob ; Kim, Kyung Hoon ; Lee, Chang Han

Journal of Business Research, 10/2014, Vol.67(10), pp.2171-2178 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.04.027

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design

Jung, Hong Seob ; Kim, Kyung Hoon ; Lee, Chang Han

Journal of Business Research, October 2014, Vol.67(10), pp.2171-2178 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.04.027

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design

Jung, Hong Seob ; Kim, Kyung Hoon ; Lee, Chang Han

Journal of Business Research, Oct, 2014, Vol.67(10), p.2171(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...