skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction — Results of the Aldo-DHF trial

Edelmann, Frank ; Gelbrich, Götz ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Behrens, Anneke ; Prettin, Christiane ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Schmidt, Albrecht G. ; Düngen, Hans-Dirk ; Kamke, Wolfram ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

International Journal of Cardiology, 30 November 2013, Vol.169(6), pp.408-417 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0167-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.10.018

Toàn văn không sẵn có

2
Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction — Results of the Aldo-DHF trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction — Results of the Aldo-DHF trial

Edelmann, Frank ; Gelbrich, Götz ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Behrens, Anneke ; Prettin, Christiane ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Schmidt, Albrecht G. ; Düngen, Hans-Dirk ; Kamke, Wolfram ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

International Journal of Cardiology, 11/2013, Vol.169(6), pp.408-417 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01675273 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.10.018

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction--results of the Aldo-DHF trial

Edelmann, Frank ; Gelbrich, Götz ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Behrens, Anneke ; Prettin, Christiane ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Schmidt, Albrecht G ; Düngen, Hans-Dirk ; Kamke, Wolfram ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

International journal of cardiology, 30 November 2013, Vol.169(6), pp.408-17 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1874-1754 ; PMID: 24182675 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.10.018

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction -- Results of the Aldo-DHF trial

International Journal of Cardiology, Nov 30, 2013, Vol.169(6), p.408(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-5273

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction -- Results of the Aldo-DHF trial

International Journal of Cardiology, Nov 30, 2013, Vol.169(6), p.408(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-5273

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...