skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global view of gene activity and alternative splicing by deep sequencing of the human transcriptome.(Author abstract)(Report)

Sultan, Marc ; Schulz, Marcel H. ; Richard, Hugues ; Magen, Alon ; Klingenhoff, Andreas ; Scherf, Matthias ; Seifert, Martin ; Borodina, Tatjana ; Soldatov, Aleksey ; Parkhomchuk, Dmitri ; Schmidt, Dominic ; O'keeffe, Sean ; Haas, Stefan ; Vingron, Martin ; Lehrach, Hans ; Yaspo, Marie - Laure

Science, August 15, 2008, Vol.321(5891), p.956(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global view of gene activity and alternative splicing by deep sequencing of the human transcriptome.(Author abstract)(Report)

Sultan, Marc ; Schulz, Marcel H. ; Richard, Hugues ; Magen, Alon ; Klingenhoff, Andreas ; Scherf, Matthias ; Seifert, Martin ; Borodina, Tatjana ; Soldatov, Aleksey ; Parkhomchuk, Dmitri ; Schmidt, Dominic ; O' Keeffe, Sean ; Haas, Stefan ; Vingron, Martin ; Lehrach, Hans ; Yaspo, Marie - Laure

Science, August 15, 2008, Vol.321(5891), p.956(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global View of Gene Activity and Alternative Splicing by Deep Sequencing of the Human Transcriptome

Sultan, Marc ; Schulz, Marcel H. ; Richard, Hugues ; Magen, Alon ; Klingenhoff, Andreas ; Scherf, Matthias ; Seifert, Martin ; Borodina, Tatjana ; Soldatov, Aleksey ; Parkhomchuk, Dmitri ; Schmidt, Dominic ; O'Keeffe, Sean ; Haas, Stefan ; Vingron, Martin ; Lehrach, Hans ; Yaspo, Marie-Laure ; Marc Sultan ; Marcel H. Schulz ; Hugues Richard ; Alon Magen ; Andreas Klingenhoff ; Matthias Scherf ; Martin Seifert ; Tatjana Borodina ; Aleksey Soldatov ; Dmitri Parkhomchuk ; Dominic Schmidt ; Sean O'Keeffe ; Stefan Haas ; Martin Vingron ; Hans Lehrach ; Marie-Laure Yaspo

Science, 15 August 2008, Vol.321(5891), pp.956-960 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1160342

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global View of Gene Activity and Alternative Splicing by Deep Sequencing of the Human Transcriptome

Sultan , Marc ; Schulz , Marcel H. ; Richard , Hugues ; Magen , Alon ; Klingenhoff , Andreas ; Scherf , Matthias ; Seifert , Martin ; Borodina , Tatjana ; Soldatov , Aleksey ; Parkhomchuk , Dmitri ; Schmidt , Dominic ; O'Keeffe , Sean ; Haas , Stefan ; Vingron , Martin ; Lehrach , Hans ; Yaspo , Marie-Laure

Science, 2008, Vol.321(5891), pp.956-960 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global View of Gene Activity and Alternative Splicing by Deep Sequencing of the Human Transcriptome

Sultan, Marc ; Schulz, Marcel H. ; Richard, Hugues ; Magen, Alon ; Klingenhoff, Andreas ; Scherf, Matthias ; Seifert, Martin ; Borodina, Tatjana ; Soldatov, Aleksey ; Parkhomchuk, Dmitri ; Schmidt, Dominic ; O'Keeffe, Sean ; Haas, Stefan ; Vingron, Martin ; Lehrach, Hans ; Yaspo, Marie-Laure

Science, 15 August 2008, Vol.321(5891), pp.956-960 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1160342

Toàn văn sẵn có

6
A Global View of Gene Activity and Alternative Splicing by Deep Sequencing of the Human Transcriptome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global View of Gene Activity and Alternative Splicing by Deep Sequencing of the Human Transcriptome

Sultan, M. ; Schulz, M. H. ; Richard, H. ; Magen, A. ; Klingenhoff, A. ; Scherf, M. ; Seifert, M. ; Borodina, T. ; Soldatov, A. ; Parkhomchuk, D. ; Schmidt, D. ; O'Keeffe, S. ; Haas, S. ; Vingron, M. ; Lehrach, H. ; Yaspo, M.-L.

Science, 08/15/2008, Vol.321(5891), pp.956-960 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1160342

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global view of gene activity and alternative splicing by deep sequencing of the human transcriptome

Sultan, Marc ; Schulz, Marcel H ; Richard, Hugues ; Magen, Alon ; Klingenhoff, Andreas ; Scherf, Matthias ; Seifert, Martin ; Borodina, Tatjana ; Soldatov, Aleksey ; Parkhomchuk, Dmitri ; Schmidt, Dominic ; O'Keeffe, Sean ; Haas, Stefan ; Vingron, Martin ; Lehrach, Hans ; Yaspo, Marie-Laure

Science (New York, N.Y.), 15 August 2008, Vol.321(5891), pp.956-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18599741 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1160342

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...