skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel

PLoS One, Sep 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons (MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons.(Research Article)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sebastien ; Delsuc, Frederic ; Douzery, Emmanuel J. P.

PLoS ONE, Sept 16, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons.(Research Article)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sebastien ; Delsuc, Frederic ; Douzery, Emmanuel J. P.

PLoS ONE, Sept 16, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594 ; PMCID: 3174933 ; PMID: 21949676

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J P

PloS one, 2011, Vol.6(9), pp.e22594 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21949676 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J.P

PLoS ONE, 16 September 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

8
MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P.; Murphy, William J.

PLoS ONE, 9/16/2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Vincent Ranwez ; Sébastien Harispe ; Frédéric Delsuc ; Emmanuel J P Douzery

PloS one, 01 January 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J.P; Delsuc, Frederic (Editor)

PloS one, 16 September 2011, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences accounting for frameshifts and stop codons

Ranwez , Vincent ; Harispe , Sébastien ; Douzery , Emmanuel J.P.

Plos One, 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...