skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Uzbekistan's diplomacy in the modern international relations system: Uzbekistan's diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uzbekistan's diplomacy in the modern international relations system: Uzbekistan's diplomacy

Sayfullayev, Durbek

Journal of Public Affairs, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pa.1611

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uzbekistan's diplomacy in the modern international relations system.(Report)

Sayfullayev, Durbek

Journal of Public Affairs, 2016, Vol.16(4), p.415(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1472-3891 ; DOI: 10.1002/pa.1611

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uzbekistan's diplomacy in the modern international relations system

Sayfullayev, Durbek

Journal of Public Affairs, November 2016, Vol.16(4), pp.415-422 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1472-3891 ; E-ISSN: 1479-1854 ; DOI: 10.1002/pa.1611

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uzbekistan's diplomacy in the modern international relations system

Sayfullayev, Durbek

Journal of Public Affairs, Nov 2016, Vol.16(4), p.415 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14723891 ; E-ISSN: 14791854 ; DOI: 10.1002/pa.1611

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...