skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Jenssen Jon A ; Dotterud Christian K ; Øien Torbjørn ; Storrø Ola ; Johnsen Roar

BMC Public Health, 01 July 2010, Vol.10(1), p.443 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-443

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Storrø, Ola ; Øien, Torbjørn ; Dotterud, Christian ; Jenssen, Jon ; Johnsen, Roar

BMC Public Health, 2010, Vol.10(1), p.443 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-443 ; PMID: 20667103

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Storrø, Ola ; Øien, Torbjørn ; Dotterud, Christian K ; Jenssen, Jon A ; Johnsen, Roar

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.443-443 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-443 ; PMCID: 2916909 ; PMID: 20667103

Toàn văn sẵn có

4
A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Storrø, Ola ; Øien, Torbjørn ; Dotterud, Christian K ; Jenssen, Jon A ; Johnsen, Roar

BMC Public Health, 12/2010, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-443

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Storrø, Ola ; Oien, Torbjørn ; Dotterud, Christian K ; Jenssen, Jon A ; Johnsen, Roar

BMC public health, 28 July 2010, Vol.10, pp.443 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 20667103 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-443

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Storrø, Ola ; Øien, Torbjørn ; Dotterud, Christian ; Jenssen, Jon Andreas ; Johnsen, Roar

BMC Public Health 2010, 10 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-443

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...