skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound [Bi.sub.2][Te.sub.3].(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author abstract)(Report)

Zhang, J. L. ; Zhang, S. J. ; Weng, H. M. ; Zhang, W. ; Yang, L. X. ; Liu, Q. Q. ; Feng, S. M. ; Wang, X. C. ; Yu, R. C. ; Cao, L. Z. ; Wang, L. ; Yang, W. G. ; Liu, H. Z. ; Zhao, W. Y. ; Zhang, S. C. ; Dai, X. ; Fang, Z. ; Jin, C. Q.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 4, 2011, Vol.108(1), p.24(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub>

Zhang, J. L. ; Zhang, S. J. ; Weng, H. M. ; Zhang, W. ; Yang, L. X. ; Liu, Q. Q. ; Feng, S. M. ; Wang, X. C. ; Yu, R. C. ; Cao, L. Z. ; Wang, L. ; Yang, W. G. ; Liu, H. Z. ; Zhao, W. Y. ; Zhang, S. C. ; Dai, X. ; Fang, Z. ; Jin, C. Q. ; Mao, Ho-Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 4 January 2011, Vol.108(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi₂Te₃

Zhang , J.L. ; Zhang , S.J. ; Weng , H.M. ; Zhang , W. ; Yang , L.X. ; Liu , Q.Q. ; Feng , S.M. ; Wang , X.C. ; Yu , R.C. ; Cao , L.Z. ; Wang , L. ; Yang , W.G. ; Liu , H.Z. ; Zhao , W.Y. ; Zhang , S.C. ; Dai , X. ; Fang , Z. ; Jin , C.Q.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi₂Te₃

Zhang , J.L. ; Zhang , S.J. ; Weng , H.M. ; Zhang , W. ; Yang , L.X. ; Liu , Q.Q. ; Feng , S.M. ; Wang , X.C. ; Yu , R.C. ; Cao , L.Z. ; Wang , L. ; Yang , W.G. ; Liu , H.Z. ; Zhao , W.Y. ; Zhang , S.C. ; Dai , X. ; Fang , Z. ; Jin , C.Q.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub>

Zhang, J. L. ; Zhang, S. J. ; Weng, H. M. ; Zhang, W. ; Yang, L. X. ; Liu, Q. Q. ; Feng, S. M. ; Wang, X. C. ; Yu, R. C. ; Cao, L. Z. ; Wang, L. ; Yang, W. G. ; Liu, H. Z. ; Zhao, W. Y. ; Zhang, S. C. ; Dai, X. ; Fang, Z. ; Jin, C. Q. ; Mao, Ho-Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 4 January 2011, Vol.108(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3

Zhang, J. L. ; Zhang, S. J. ; Weng, H. M. ; Zhang, W. ; Yang, L. X. ; Liu, Q. Q. ; Feng, S. M. ; Wang, X. C. ; Yu, R. C. ; Cao, L. Z. ; Wang, L. ; Yang, W. G. ; Liu, H. Z. ; Zhao, W. Y. ; Zhang, S. C. ; Dai, X. ; Fang, Z. ; Jin, C. Q.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/04/2011, Vol.108(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1014085108

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3

Zhang, J L ; Zhang, S J ; Weng, H M ; Zhang, W ; Yang, L X ; Liu, Q Q ; Feng, S M ; Wang, X C ; Yu, R C ; Cao, L Z ; Wang, L ; Yang, W G ; Liu, H Z ; Zhao, W Y ; Zhang, S C ; Dai, X ; Fang, Z ; Jin, C Q

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 January 2011, Vol.108(1), pp.24-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21173267 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1014085108

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure induced Superconductivity in Topological Compound Bi2Te3

Zhang, J ; Zhang, S ; Weng, H ; Zhang, W ; Yang, L ; Liu, Q ; Feng, S ; Wang, X ; Yu, R ; Cao, L ; Wang, L ; Yang, W ; Liu, H ; Zhao, W ; Zhang, S ; Dai, X ; Fang, Z ; Jin, C; Jin, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 8, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1014085108

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3

Zhang, J. L ; Zhang, S. J ; Weng, H. M ; Zhang, W ; Yang, L. X ; Liu, Q. Q ; Feng, S. M ; Wang, X. C ; Yu, R. C ; Cao, L. Z ; Wang, L ; Yang, W. G ; Liu, H. Z ; Zhao, W. Y ; Zhang, S. C ; Dai, X ; Fang, Z ; Jin, C. Q; Energy Frontier Research Centers (Efrc) (Corporate Author) ; Energy Frontier Research in Extreme Environments (Efree) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 January 2011, Vol.108(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1014085108

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure induced Superconductivity in Topological Compound Bi2Te3

Zhang, J. L. ; Zhang, S. J. ; Weng, H. M. ; Zhang, W. ; Yang, L. X. ; Liu, Q. Q. ; Feng, S. M. ; Wang, X. C. ; Yu, R. C. ; Cao, L. Z. ; Wang, L. ; Yang, W. G. ; Liu, H. Z. ; Zhao, W. Y. ; Zhang, S. C. ; Dai, X. ; Fang, Z. ; Jin, C. Q.

Proceedings Nat Aca Sci USA (PNAS) 108(1), 24 ~28(2011) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1009.3691

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3

Zhang, J. L ; Zhang, S. J ; Weng, H. M ; Zhang, W ; Yang, L. X ; Liu, Q. Q ; Feng, S. M ; Wang, X. C ; Yu, R. C ; Cao, L. Z ; Wang, L ; Yang, W. G ; Liu, H. Z ; Zhao, W. Y ; Zhang, S. C ; Dai, X ; Fang, Z ; Jin, C. Q; Energy Frontier Research Centers (Efrc) (United States). Energy Frontier Research in Extreme Environments (Efree) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2010, Vol.108(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1014085108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...