skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The language of US corporate environmental disclosure

Cho, Charles H; Patten, Dennis M ; Roberts, Robin W

Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2010, Vol.35(4), pp. 431-443 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 03613682

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The language of US corporate environmental disclosure.(Report)

Cho, Charles H. ; Roberts, Robin W. ; Patten, Dennis M.

Accounting, Organizations and Society, May, 2010, Vol.35(4), p.431(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0361-3682

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The language of US corporate environmental disclosure

Cho, Charles ; Roberts, Robin ; Patten, Dennis

Accounting, Organizations and Society, May 2010, Vol.35(4), p.431 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03613682

Toàn văn sẵn có

4
The language of US corporate environmental disclosure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The language of US corporate environmental disclosure

Cho, Charles H. ; Roberts, Robin W. ; Patten, Dennis M.

Accounting, Organizations and Society, 5/2010, Vol.35(4), pp.431-443 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03613682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The language of US corporate environmental disclosure

Cho, Charles H ; Roberts, Robin W ; Patten, Dennis M

Accounting, Organizations and Society, 2010, Vol.35(4), pp.431-443 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0361-3682 ; E-ISSN: 1873-6289 ; DOI: 10.1016/j.aos.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...